Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsp3.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zsp3.bip.gliwice.eu

Strona internetowa: www.zsp3.gliwice.pl
BIP – https://zsp3.bip.gliwice.eu/

Data opublikowania strony internetowej: 2014- 09-01


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-10

Status

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsp3.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest I.Krzecińska, adres poczty elektronicznej i.krzecinska@zsp3.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2322056. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsp3.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsp3.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach, budynek przy ul. Żwirki i Wigury 85

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na teren szkoły dostępne jest wejście przez bramę główną od ulicy Żwirki i Wigury 85.
Dla klientów dostępne są 3 wejścia do budynku:

 • Od podwórka (wejście główne) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Od strony ulicy (wejście boczne) - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • od strony boiska - posiada podjazd dla wózków, drzwi nie są otwierane automatycznie.

Sekretariat znajduje się w pobliżu wejścia głównego, jest dostępny bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Budynek nie jest wyposażony w windy.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony boiska.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, portierni lub sekretariatu tel. 32 2322056)
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem na placu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego


Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach, budynek przy ul. Asnyka 36

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na teren szkoły dostępne jest wejście przez bramę główną od ulicy Asnyka.
Dla klientów dostępne jest 1 wejście do budynku od strony ulicy (wejście główne) - posiada podjazd dla wózków, drzwi nie są otwierane automatycznie.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze budynku w tym sekretariat i pokój nauczycielski. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Budynek nie jest wyposażony w windy.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Od strony wejścia głównego zastosowano pochylnię dla wózków.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Asnyka). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni lub sekretariatu, dane kontaktowe tel 32 2323033)
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Przedszkole Miejskie nr 20 w Gliwicach, budynek przy ul. Pszczyńskiej 18

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Przedszkola. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu w sekretariacie tel. 32 2322056. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie tel. 32 2322056 lub 322391361.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, tel. 322391361.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, te. 32 2391361
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

raport w formie dostępnej

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:59:18
Informację wprowadził do BIPAgnieszka Kąkol-Cieślar
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:59:18
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:48:11
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:48:32
3nowaAgnieszka Kąkol-Cieślar2021-03-26 13:57:36
4nowaAgnieszka Kąkol-Cieślar2021-03-26 13:57:41
5nowaAgnieszka Kąkol-Cieślar2021-06-18 14:13:03
6nowaAgnieszka Kąkol-Cieślar2022-02-07 10:56:47
7nowaAgnieszka Daniec2023-03-31 10:14:26
8nowaAgnieszka Daniec2023-03-31 10:14:29
9nowaAgnieszka Kąkol-Cieślar2024-02-16 14:03:47