Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA


Administrator


1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85, w Gliwicach reprezentowany przez  Dyrektora – Małgorzatę Hutnikiewicz

Współadministratorzy


2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Administratora


3. W zespole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych- kontakt: iod@zsp3.gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania


4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;


1) Przepisy prawa:
a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
a. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
b. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
c. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
d. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

Okres przechowywania danych osobowych

7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 4 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.


8. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.

Prawa osób, których dane dotyczą.


9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
d. ograniczenia przetwarzania,
e. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe


10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Kąkol-Cieślar
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:59:18
Informację wprowadził do BIPAgnieszka Kąkol-Cieślar
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:59:18
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aAgnieszka Kąkol-Cieślar2020-08-27 10:21:05
2aAgnieszka Kąkol-Cieślar2020-09-02 07:20:07
3Modyfikacja stronyAgnieszka Kąkol-Cieślar2020-09-10 06:44:33
4Modyfikacja stronyAgnieszka Kąkol-Cieślar2020-09-10 06:44:46
5Modyfikacja stronyAgnieszka Kąkol-Cieślar2021-12-30 13:07:37
6Modyfikacja stronyAgnieszka Kąkol-Cieślar2021-12-30 13:07:54